Organisationsutveckling

I dagens snabbföränderliga affärsvärld är förmågan att effektivt utveckla och anpassa organisationen inte bara en fördel – det är en nödvändighet. Med en djupgående expertis inom organisationsutveckling bistår jag företagsägare, VD:ar, styrelseordförande, styrelseledamöter och med att navigera genom komplexa förändringsprocesser, förbättra operativ effektivitet och driva hållbar tillväxt.

Genom skräddarsydda strategier och beprövade metoder arbetar jag nära mina klienter för att identifiera kärnutmaningar, optimera teamdynamik och implementera förändringar som leder till mätbara resultat. Min erfarenhet sträcker sig över en mängd olika branscher – globalt och lokalt, egen chefs- och ledarerfarenhet, startat och etablerat bolag samt expertis inom strategisk kompetensförsörjning och motivationsledning. vilket ger mig en unik förmåga att förstå och tillgodose specifika behov och mål.

Jag kan erbjuda er:

Ledningsgruppsanalys

Kickstarta ledningsgruppen med vår halvdags workshop – ”Ledningsgruppsanalys med MyNeeds”. Vad du kan förvänta dig: Vår halvdags workshop är designad för att stärka din ledningsgrupp genom att identifiera och analysera gruppens nuvarande dynamik och behov. Med hjälp av det erkända analysverktyget MyNeeds, utför vi en grundlig undersökning av gruppens styrkor, svagheter och utvecklingsområden.

Fördelar med workshopen:

 • Förbättrad förståelse för varje ledningsmedlems unika bidrag och behov.
 • Identifiering av nyckelområden för förbättring och effektivisering.
 • Stärkt sammanhållning och ökad klarhet i teamets mål och riktning.

Ledaridentifiering

Förvandla potential till prestanda med vårt ”Ledaridentifiering och Ledarutveckling”-paket. Vad du kan förvänta dig: Vårt paket inriktar sig på att identifiera och utveckla ledarförmågor inom din organisation. Genom beprövade metoder och verktyg såsom beteendeanalys och 360-graders feedback, kartlägger vi potentiella ledare och skräddarsyr utvecklingsplaner för att maximera deras potential.

Fördelar med ledarutveckling:

 • Stärkt ledarskap: Bygg en robust ledarskapsstruktur som kan hantera framtida utmaningar.
 • Ökad retention: Behåll nyckeltalanger genom att investera i deras utveckling.
 • Ökad träffsäkerhet: Högre insikt och ledarbehov vid extern rekrytering.
 • Förbättrad prestanda: Förbättra teamens effektivitet och organisationens övergripande resultat.

Strategisk kompetensförsörjning

Optimera din framtid med vårt ”Strategisk Kompetensförsörjning”-paket. Vad innebär tjänsten? Vårt paket för strategisk kompetensförsörjning ger ditt företag verktygen för att proaktivt planera och säkerställa rätt kompetens för att möta både nuvarande och framtida affärskrav. Genom en metodisk analys av era kompetensbehov, både på kort och lång sikt, skapar vi en skräddarsydd plan för att utveckla, rekrytera och behålla nyckelkompetenser.

Fördelar med strategisk kompetensförsörjning:

 • Riskminimering: Undvik kompetensbrist som kan hämma tillväxt och innovation.
 • Kostnadseffektivitet: Investera rätt i personalutveckling och rekrytering.
 • Framtidssäkring: Förbered din organisation för framtida utmaningar och möjligheter.

"Ta tempen på organisationen"

Förstå din organisation nu med vårt nulägesanalys-paket. Vad du kan förvänta dig: Vårt paket använder det innovativa verktyget Remente för att genomföra en omfattande nulägesanalys av din organisation. Detta paket ger dig en klar bild av hur din organisation mår idag, vilket är avgörande för att kunna göra informerade beslut om framtida strategier och förbättringsåtgärder.

Fördelar med “att ta tempen”-nulägesanalys:

 • Ökad insikt: Få en djupare förståelse för organisationens hälsa, arbetsmiljö och anställdas välbefinnande.
 • Riktade åtgärder: Identifiera specifika områden för förbättring och utveckla strategier för att adressera dessa.
 • Engagerade anställda: Involvera dina medarbetare i en förbättringsprocess som bygger på faktiska data.
 • Utvecklar ledarskapet.

Framtidssäkra din organisation

Maximera din organisations potential med vårt ”Framtidssäkra – Organisationsanalys”-paket. Vill du säkerställa att din organisation är redo för framtiden? Vårt paket för organisationsanalys är skräddarsytt för att identifiera områden där din organisation kan förbättras och anpassas för att möta framtida utmaningar och möjligheter. Vad innebär tjänsten? Med en omfattande organisationsanalys utvärderar vi din organisations strukturer, processer och kulturer för att säkerställa att de är optimerade för att möta framtidens krav. Vi undersöker allt från ledarskap och personaldynamik till operativa system och marknadsmässighet.

Fördelar:

 • Hållbarhet och anpassningsförmåga: Förbered din organisation för att snabbt kunna anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.
 • Riskhantering: Identifiera potentiella risker och utveckla strategier för att hantera dem effektivt.
 • Förbättrad konkurrenskraft: Genom att förstå och utveckla din organisations kärnstyrkor, står ni bättre rustade att överträffa konkurrenterna.

Vad är organisationsutveckling?

Organisationsutveckling är inriktad på den mänskliga aspekten av organisationen och hur den kan utvecklas för att skapa en mer effektiv och harmonisk arbetsmiljö. Detta inkluderar förändringsledning, utveckling av organisationskultur, ledarskapsutveckling, och att främja samarbete och kommunikation mellan medarbetare. Målet är att skapa en organisation som är flexibel, har en stark kultur, och som kan anpassa sig till förändringar på ett sätt som stödjer dess långsiktiga vision och mål. Organisationsutveckling fokuserar på att bygga kapacitet och engagemang hos medarbetare för att driva genomförandet av strategiska initiativ.

Varför är det viktigt att arbeta med organisationsutveckling?

 • Förbättrad effektivitet och produktivitet: Genom att optimera arbetsflöden och processer kan organisationer uppnå högre effektivitet och produktivitet, vilket leder till ökad lönsamhet.

 • Ökad anpassningsförmåga: I en värld där marknadsförhållanden snabbt kan förändras, är förmågan att anpassa sig avgörande för långsiktig framgång.

 • Stärkt företagskultur: En positiv och inkluderande företagskultur främjar engagemang och motivation bland medarbetare, vilket är avgörande för att attrahera och behålla talang.

Vanliga frågor

Vad innebär organisationsutveckling?

Organisationsutveckling handlar om att systematiskt utveckla och förbättra en organisationsstruktur, processer och kultur för att öka dess effektivitet, kapacitet och lönsamhet.

Hur vet jag om min organisation behöver organisationsutveckling?

Tecken på att din organisation kan dra nytta av organisationsutveckling inkluderar minskad produktivitet, låg medarbetarnöjdhet, svårigheter att anpassa sig till marknadsförändringar och utmaningar med att behålla eller attrahera talanger.

Hur lång tid tar en organisationsutvecklingsprocess?

Tidsramen för en organisationsutvecklingsprocess kan variera beroende på organisationens storlek, nuvarande situation och specifika mål. En initial konsultation kan hjälpa till att upprätta en realistisk tidsplan för din specifika situation.

Varför är det viktigt med ledningsgruppsdynamik?

Enligt en studie från Gallup, har organisationer med högt engagerade ledningsgrupper 41% mindre frånvaro och 17% högre produktivitet jämfört med organisationer med lågt engagemang. Forskning visar att team med hög psykologisk trygghet är 12% mer produktiva och rapporterar 76% mindre stress​​.

Varför ska vi jobba med ledarutveckling?

Harvard Business Review anger att företag som effektivt utvecklar sina ledare har en tre gånger högre chans att överträffa konkurrenternas ekonomiska prestanda. Data från en rapport av PwC visar att 55% av de högpresterande företagen investerar i omfattande ledarskapsutvecklingsprogram​​.

Vad kan strategisk kompetensförsörjning göra för nytta för oss?

Enligt forskning från McKinsey kan rätt kompetens i ett företag öka produktiviteten med upp till 25%, genom förbättrad matchning mellan jobbkrav och anställdas färdigheter. PwC rapporterar att 42% av arbetsgivarna globalt upplever svårigheter med att hitta personal med rätt kompetens, vilket understryker behovet av strategisk planering​​.

Varför är det viktigt med organisationsanalys och framtidssäkring?

Enligt en studie från Deloitte, rapporterar företag som regelbundet genomför organisationsanalyser en 45% högre marknadsvärde jämfört med de som inte gör det. Forskning tyder på att företag som använder avancerad dataanalys för att förutsäga och möta framtida affärsutmaningar har 33% högre lönsamhet än de som inte gör det​​.

© Copyright 2024 Business & People by Carlberg all rights reserved.      |    Website by Lazzo